Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SOSYAL DIŞLANMA KAVRAMININ İÇERDİKLERİNE DAİR KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA: Çankırı Poşalar Örneği
Hakkı Kalaycı1*
1Çankırı Karatekin University, Çankırı, Turkey
* Corresponding author: hakkikalayci57@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 619-626   |    310     17

ABSTRACT Tarihi olarak eski çağlardan beri var olan bir topluluk olarak çeşitli toplumlarda değişik isimlendirme adı altında
tanımlanan Poşalar, bilinen Miladi V. Yüzyıldan itibaren göçebe olarak yaşamlarını devam ettiren bir sosyal gruptur.
Dünyanın çoğu yerlerinde farklı adlandırmalarla var olan bu kapalı gruplar, kendilerine özgü yaşam ve kültürleri ile
farklılıklarını her toplumda koruyarak devam etmişlerdir. Toplumun genelinden belirli özellikleri ile farklılaşan bu gruplar,
bazen de bu özelliklerinden dolayı toplumsal dışlanmaya maruz kalmışlardır. Avrupa tarihinde de aynı kaderi paylaşan bu
toplumlar, kendi içlerine kapalı olarak yaşamayı bir anlamda kültürlerini korumak ve devam ettirmek için gerekli kabul
etmişlerdir. Türkiye’nin çoğu yerlerinde benzer yaşam tarzlarını koruyan bu sosyal grupları anlamaya yönelik bir takım
araştırmalar da yapılmıştır.
Bu çalışmanın konusu Çankırı’da yaşayan Poşalar ve onların dışlanma sorunlarıdır. Poşalar, kendine özgü bir toplumsal
yaşam biçimi sürdüren, adetleri, gelenek ve görenekleri, giyim kuşamları, geçim imkânları, eğlence ve dünya algıları ve aile
yapısı bakımından kendini kuşatan çevreden farklı oldukları gözlenmektedir. Bu farklıkları nedeniyle Poşaların Çankırı’da
negatif etiketlenme sorunu ile karşı karşıya bulunan bir topluluk olarak değerlendirildiği düşünülmektedir.  
KEYWORDS ....
REFERENCES AYTAÇ, Serpil (2006), “Sosyal Hizmetler ve Sosyal Dışlanma” Uludağ Üniversitesi, Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri, 7 Şubat, Bursa.
AYTAÇ, Serpil, Türkiye’de Korunmaya Muhtaç Çocuklar Meselesine Mukayeseli Bir Bakış ve Bursa Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
BÜYÜK LAROUSSE, 1992; 2737, İstanbul, Milliyet Yayınları
CATTEL, Vicky (2001), "Poor people, poor places, and poor he_lth: the mediatiI1g role of social networks and social capital," Social Science and Medicine; Vol:52, s.1501-1516, Aktaran: Özlem Çakır ,SOSYAL
DIŞLANMA, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . Cilt 4, Sayı:3. 2002.
ÇAKIR, Özlem (2002), "Sosyal Dışlanma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı:3, s.83-104.
ERDOĞDU, Seyhan ve Şenay GÖKBAYRAK (2007), Sosyal İçerme Belgesinin Düşündürdükleri (Http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?P=42#More-42) 4 Mart 2007
ESTİVİL, J. (2003), Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion, An Overview, Geneva:
International Labour Office.) Aktaran: (Dr. Seyhan Erdoğdu; Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:75,Yıl: Temmuz Ağustos 2004,Sosyal Politikada “Avrupalı” Bir Kavram: Sosyal Dışlanma (Http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?P=38#More-38 ). 4 Mart 2007
FARRINGTON, Fletcher (2002), “Towards a Useful Definition: Advantages and Critisms of Social Exclusion”.
http:www.ssn.flinders.edu.au/geog/people/honours%202001/paper%202.doc (15.01.2002), s.5. (Aktaran: Faruk Sapancalı; ‘Sosyal Dışlanma’ Dokuz Eylül Yayınları, Sosyal Politika Dizisi 2, 1.Baskı, Neşa Ofset, Eylül 2005, İzmir, sayfa: 25).
GÖKBAYRAK, Şenay (2005a), Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak “Sosyal İçerme Politikaları” (Http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?P=61#More-61), 4 mart 2007, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı : 80 Yıl : Mayıs Haziran 2005.
GÖKBAYRAK, Şenay (2005b), Sosyal Dışlanma Sorunsalına Türkiye Düzleminde Geliştirilen Model Uygulamalar: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim Ve Eylem Merkezi Vakfı Faaliyetleri (26.11.2005,
İstanbul) (Http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?Cat=5) 4mart2007
LAPEYRE, Frederic(2001), “Social justice and global cooparative strategies in transition eceonomies”,
www.uniovi.es/congresos/2001/RC19/papers/lapeyre_F.pdf (17.10.2001), s.2-4. (Aktaran: Faruk Sapancalı; ‘Sosyal Dışlanma’ Dokuz Eylül Yayınları, Sosyal Politika Dizisi 2, 1.Baskı, Neşa Ofset, Eylül 2005, İzmir, sayfa: 24).
ÖZKUL, E. (), ‘Modern Batı Medeniyetinin İflas Göstergesi: Küresel Köyde Küresel Fakirlik’, Köprü, 3 Aylık Fikir Dergisi, Sayı:88, s.35).
RODGERS, G. (1995)., “What is special about a “social exclusion” approach?”, Social Exclusion: Rhetoric, Reality , Responses içinde, ed: Rodgers, G vd, ILO( International Institute of Labour Studies), 43-55.) Aktaran: Dr.Şenay Gökbayrak Sosyal Dışlanma Sorunsalına Türkiye Düzleminde Geliştirilen Model Uygulamalar: Fişek
Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim Ve Eylem Merkezi Vakfı Faaliyetleri (26.11.2005, İstanbul) (Http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?Cat=5) 4mart2007
SAPANCALI, Faruk (2005), Sosyal Dışlanma, Dokuz Eylül Yayınları, Sosyal Politika Dizisi 2, 1.Baskı, Neşa Ofset, İzmir.
SEYYAR, Ali (2003a), ‘Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele’ Yoksulluk’, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 1.Cilt, 1.Baskı, İstanbul, s.45.
SEYYAR, Ali (2003b), Ahlak Terimleri Ansiklopedik Sözlük, 1. Baskı, ist., Beta Yayım ve Yayım Dağıtım
SUNAL, Onur (2007), Soysal Dışlanmaya Kuramsal Yaklaşımlar http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=65#more-65. 9 NİSAN 2007
WALKER A. and C. WALKER (1997), Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in The 1980s and 1990s, London, Child Poverty Action Group, s.8) Akt. (Özlem Çakır, Sosyal Dışlanma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı:3. 2002, s.84).


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology