Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türk Lojistik İşletmelerinin Stratejik Öncelikleri: Vizyon, Misyon ve Değerler Üzerine İçerik Analizi
Esra Baran1*, İlke Sezin Ayaz2, Abdullah Açık3
1Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
* Corresponding author: esra.baran@deu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 690-694   |    366     10

ABSTRACT Misyon ifadeleri, bir şirketin stratejik önceliklerini ve bir başka deyişle var oluş nedenlerini açıklamaktadır. İyi
tasarlanmış yüksek kaliteli bir misyon ifadesi, işletme stratejisini belirlemek, uygulamak ve değerlendirmek için önem arz
etmektedir. Bu çalışmanın amacı lojistik şirketlerinin stratejik önceliklerini belirleyebilmek amacıyla vizyon, misyon ve değer
ifadeleri üzerine içerik analizi yöntemiyle ön çalışma niteliğinde keşifsel bir araştırma gerçekleştirmektir. Çalışma kapsamında
Türkiye’nin en büyük şirketlerini içeren Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan 7 lojistik işletmesinin resmi web sitelerinde yer
alan vizyon, misyon ve değer ifadeleri analiz edilerek en çok vurgulanan kavramlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca
Pearce ve David tarafından önerilen ana misyon ifadesi unsurları (müşteriler, ürünler/hizmetler, yer/ piyasa, teknoloji, süreklilik,
felsefe, yetkinlik, kamu kaygısı ve çalışanlar) dikkate alınarak içerik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularında
örneklemdeki şirketlerin vizyon ifadelerinde “çok ulusluluk”, “marka olma”, “tercih edilen olma”, “öncü olma” gibi gelecek
arzularını vurguladıkları görülmüştür. Misyon ve değer ifadelerinde ise en çok vurgunun “müşterilere”, “çalışanlara”, “çevresel
duyarlılığa” ve “sosyal sorumluluğa” yapıldığı belirlenmiştir.  
KEYWORDS Stratejik Yönetim, Misyon, Vizyon, Değer, Lojistik
REFERENCES [1] İ. B. Arabacı, ve G. Şener, “Üniversitelerin misyon ifadelerinin tematik olarak incelenmesi”, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 22, no. 2, pp.701-716, 2014.
[2] A. Ateş, “Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi/Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 13, no. 34, pp. 401-
415, 2016.
[3] Ü. Ay, ve A. İ. Koca, “ISO 500 listesindeki işletmelerin misyon, vizyon ve değerlerinin içerik analizi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 201-210, 2012.
[4] O. Aytar, ve Ş. Soylu, “Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 3, pp. 117-131, 2017.
[5] S. Azizi, and V. Hosseinabadi, “A Content Analysıs of the Mission Statements of Iran, Turkey, India and United States Pharmaceutical Companies”, Management & Marketing Journal, vol. 15, no. 1, pp. 52-66, 2014.
[6] S. Azizi, and V. Makizadeh, “Strategic priorities of Iranian companies: an application of mission statement content analysis”, Management & Marketing, vol. 9, no. 4, pp. 471-482, 2014.
[7] R. Bakoğlu, and B. Aşkun, “Mission statements of socially responsible firms: a content analysis”, Journal of Global Strategic Management, vol.1, no. 1, pp. 66-74, 2007.
[8] C. K. Bart, and J. C. Tabone, “Mission statement content and hospital performance in the Canadian not-for-profit health care sector”, Health Care Management Review, vol. 24, no.3, pp. 18-29, 1999.
[9] B. R Bartkus, M. Glassman, and R. B. McAfee, “A comparison of the quality of European, Japanese and US mission statements: A content analysis”, European Management Journal, vol. 22, no. 4, pp. 393-401, -2004.
[10] D. S. Bolon, “Comparing mission statement content in for-profit and not-for-profit hospitals: does mission really matter?”, Hospital Topics, vol.83, no. 4, pp. 2-9, 2005.
[11] M. J. Holosko, M. Winkel, C. Crandall, and H.Briggs, “A content analysis of mission statements of our top 50 schools of social work”, Journal of Social Work Education, vol. 51, no. 2, pp. 222-236, 2015.
[12] E. Karabulut Temel, ve M. A. Köseoğlu, “İşletmelerin Misyon İfadelerinde Paydaşlara Yer Var mı ? İMKB şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 27, pp. 191-198, 2010.
[13] S. Kemp, and L. Dwyer, “Mission statements of international airlines: a content analysis”, Tourism management, vol. 24, no. 6, pp. 635-653, 2003.
[14] M. A. Köseoğlu, “İşletmeler var olma sebeplerini nasıl ifade ederler?: KOBİ’lerin misyon ifadeleri üzerine bir araştırma”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 89-97, 2008.
[15] M. A. Köseoğlu, ve S. Ocak, “Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 63-82, 2010.
[16] H. Latif, ve Ş. Muslu, “Türk İşletmelerinin Misyon Ve Vizyon Kavramlarında Anlam Karmaşası”. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, no. 78, pp. 12-32, 2015.
[17] F. Maphosa, “Corporate social responsibility in Zimbabwe: A content analysis of mission statements and annual reports”, Zambezia, vol. 24, no. 2, pp. 181-19, 1997.
[18] F. Okumuş, M. Kayuncu, ve E. Günlü, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014.
[19] J. Pearce, and F. David, “Corporate Mission Statement: The Bottom Line”, Executive, vol. 1, no. 2, pp. 109-116, 1987.
[20] L. Penco, G. Profumo, and R. Scarsi, “The Quality of Cruise Companies' Mission Statements: A Content Analysis”, International Journal of Transport Economics= Rivista Internazionale de Economia dei Trasporti, vol. 44, no. 2, pp. 293- 312, 2017a.
[21] L. Penco, G. Profumo, and R. Scarsi, “Stakeholder Orientation in Cruise Lines’ Mission Statements”, Sustainability, vol. 9, no. 11, pp.
2151, 2017b.
[22] Ö. G. A. Sabuncuoğlu, ve O. Gök, “Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon Ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Universitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol. X, no. I, pp. 123-141, 2008
[23] H. Ülgen, ve K. Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları, 2004.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology