Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Sirken (Chenepodium Album L.) Üzerine Herbisidal Etkilerinin Araştırılması
Doğan Işık1*, Cemile Temur Çınar2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: dogani@erciyes.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 744-747   |    198     8

ABSTRACT Yabancı otlar olumsuz koşullara daha çabuk uyum göstererek, hızlı bir büyüme ve gelişme gösterip, kültür bitkilerinin
suyuna ve besin maddesine ortak olmasının yanında, salgı maddeleri ile de onların zarar görmesine neden olmaktadır. Toprak
işleme, herbisit kullanımı ve çapalama ile yabancı otlarla mücadele etmeye çalışılmaktadırlar. Yetiştiricilik yapılan tarım
alanlarında yabancı otlara karşı mücadelede, bitkilerin birbirlerine olan allelopatik ve etkileşimlerinden yararlanılarak
herbisitlere karşı alternatif mücadele yapılabilmektedir. Ülkemizde allelopati ile ilgili yürütülen çalışmalar yeterli düzeyde
değildir. Araştırmamızda Adıyaman ve Kayseri civarında, Sirken (Chenepodium album L.) tohumları toplanıp kurutularak,
buzdolabında dormansiye bırakılmıştır. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Biriminde
Sirken(Chenepodium album L) bitkileri üzerinde çalışılmıştır. Çimlendirme denemelerinde 9cm³ hacimli petri kaplarının altına
kurutma kâğıtları yerleştirilip, yabancı ot tohumlarının dormansileri bir zımpara kâğıdı yardımıyla kırılarak petri kaplarına
yerleştirilmiştir. Daha önce 0.25,0.5,1, 2, 4, 8 ve 16 dozlarda hazırlanmış olan lavanta, adaçayı, nane, kişniş ve kekik uçucu
yağları bu petrilere 5 ml saf su konulup bir pipet yardımıyla verilmiş ve 21 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır.Elde edilen
sonuçlar kontrol ile karşılaştırılarak düşük dozların çimlenmeyi, kök ve gövde uzamalarını teşvik ettiği, yüksek dozların
düşürdüğü görülmüştür.  
KEYWORDS Allelopati, Sirken, Uçucu Yağlar
REFERENCES [1] Ferit Özen, F., Yaldız, G., Çamlıca, M. 2017. Yabancı Ot Mücadelesinde Bazı Aromatik Bitkilerinin Uçucu Yağlarının Allelopatik Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2017, 3(1): 40 – 48.
[2] Başer, K.H.C., 1993. Essential oils of Anatolian Labiatae: A profile. Acta Horticulturae, 333: 217- 238.
[3] Duke, O.S., Dayan, E.F., Rimando, M.A., Schrader, K.K., Aliotta, G., Oliva, A., Romagni, J.G., 2002. Chemicals from nature for weed management. Weed Science, 50:138-151.
[4] Tworkoski, T., 2002. Herbicide Effect of Essential Oils. Weed Science, 50(4): 425-431.
[5] Luciana, A.G., Carpenese, G., Ciani, P.L., Morelli, I., Macchia, M., Flamini, G., 2003. Essential oils from Mediterranean Lamiaceae as weed germination inhibitors.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(21): 6158- 6164.
[6] Arminante, F., De Falco, E., De Feo, V., De Martino, L., Mancini, E., Quaranta, E., 2006. Allelopathic activity of essential oils from Mediterranean Labiatae. I. International Symposium on the Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation, 22-25 February, SanremoItaly, p. 347-360.
[7] Dayan, F.E., Howell, J., Weidenhamer, J.D., 2009. Dynamic root exudation of sorgoleone and its in planta mechanism of action. Journal Experimental Botany, 60(7): 2107-2117.
[8] Ayazlık, A., Üremiş, İ., 2015. Bazı Uçucu Yağ Bileşiklerinin Kanyaş [(Sorghum halepense (L.) Pers.] Gelişimine Etkinliğinin Belirlenmesi. Turk J Agric Res (2015) 2: 93-99 TÜTAD ISSN: 2148-2306.
[9] Rice EL., 1984. Allelopathy. Academic Press, pp. 130-188.
[10] Gholami BA., Faravani M and Kashki MT., 2011. Allelopathic effects of aqueous extract from Artemisia kopetdaghensis and Satureja hortensis on growth and seed germination of weeds. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 1: 283-290.
[11] Kwiecińska-Poppe E., Kraska P and Pałys E., 2011. The influence of water extracts from Galium aparine L. and Matricaria maritime subsp. inodora (L.) Dostál on germination of winter rye and triticale. Acta Scientarum Polonurum Agricultura, 10: 75-85.
[12] Baydar H., 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 51, Isparta.
[13] Ceylan A., 1987. Tıbbi bitkiler II (Uçucu Yağ İçerenler). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 481, İzmir.
[14] Baydar H., 2005. Yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis)'nde farklı toplama zamanlarının uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18: 175-178.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology