Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Hava Ulaştırması-Kalkınma Etkileşimi: DOKAP Bölgesi Örneği
İbrahim Sezer1*
1Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: ibrahimsezer@mynet.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 831-838   |    257     8

ABSTRACT Hava ulaştırması, günümüz dünyasında en hızlı gelişme gösteren ulaştırma türlerinden birisidir. Bir sahanın dış dünyaya
açılmasındaki en önemli faktörlerden birisi olan hava ulaştırmasının, başta turizm olmak üzere ekonomik faaliyetlerin
gelişmesine ve kalkınmaya oldukça önemli etkileri olmaktadır. Doğu ve Orta Karadeniz’deki illeri kapsayan DOKAP bölgesi
son yıllarda hava ulaştırması konusunda dikkate değer aşamalar kat etmekte ve önemli yatırımlar çekmektedir. Bu yatırımların
da etkisiyle bölgeye gerek yurt içinden gerekse yurtdışından (özellikle Ortadoğu) gelen ziyaretçilerin sayısı giderek artmaktadır.
Bu durum başta Trabzon olmak üzere Ordu, Giresun gibi illerde turizm başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerde hareketliliğin
artmasına, bölgedeki ticaret faaliyetlerinin canlanmasına, kalkınmanın hızlanmasına önemli katkılar yapmıştır. Çalışmamızda
DOKAP bölgesindeki gelişen hava ulaştırmasının bölgenin ekonomik yapısına, turizm ve kalkınmaya etkileri ortaya konulmaya
gayret edilmiştir. Yeni hava ulaştırması yatırımlarıyla birlikte bölgedeki artan erişim olanakları potansiyelinin iyi
değerlendirildiği takdirde, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli aşamalar kat edilebileceği
kanısındayız. 
KEYWORDS Hava Ulaştırması, Kalkınma, Doğu Karadeniz, Bölge, Turizm
REFERENCES [1] Akpınar, R., (2017), “Yerel Kalkınmada Bölge Ölçeğinde Kurumsal Yapılanma: Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi • Ocak 2017 • 9 (1) 13-22.
[2] Anonim, (2017), Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2017 yılı Sektör Raporu,TOBB Yayın No: 2018/314 (Erişim
Adresi:web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet/2017.pdf/Erişim Tarihi:08.07.2018).
[3] Anonim, (2018), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014-2018), DOKAP Başkanlığı, Giresun. Erişim Adresi:
http://www.oka.org.tr/Documents/DOKAP%20Eylem%20Plan%C4%B1%20(2014-2018).pdf(Erişim Tarihi:10.11.2018).
[4] Doğanay, H. (2011), Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, s. 639,756-757, Ankara.
[5] Erdoğan, H.T., (2016), “Ulaşım Hizmetlerinin Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi”, İGÜSBD Cilt: 3 Sayı: 1, s. 187-215.
[6] İCAO (2017), ICAO’s Annual Report of the Council (Erişim Adresi: https://www.icao.int/annual-report-2017/Documents/Annual.Report.2017_Air%20Transpor
t%20Statistics.pdf/Erişim Tarihi: 07.09.2018).
[7] Tümertekin, E., (1987), Ulaşım Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, s. 1, İstanbul.
[8] Tümertekin, E. ve Özgüç, N., (2017), Ekonomik Coğrafya (Küreselleşme ve Kalkınma), Çantay Kitabevi, s. 495,593-598, İstanbul.
[9] http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx (Erişim Tarihi: 15.11.2018).
[10] http://dokap.gov.tr/3694-2(Erişim Tarihi: 10.11.2018).
[11] https://trabzon.dhmi.gov.tr(Erişim Tarihi: 10.11.2018).
[12] https://carsamba.dhmi.gov.tr(Erişim Tarihi: 10.11.2018).
[13] http://www.ordugiresun.dhmi.gov.tr/havaalanlari/default.aspx?hv=54(Erişim Tarihi: 10.11.2018).
[14] https://tokat.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx(ErişimTarihi: 10.11.2018).
[15] https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx (ErişimTarihi: 10.11.2018).


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology