Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Öğrenci Deneyimlerine Göre Kentsel Mekanın Zihinsel İmgesi
Naime Dilge Mutlu1*
1İstanbul Gedik University, İstanbul, Turkey  
* Corresponding author: dilge.mutlu@gedik.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1010-1016   |    245     10

ABSTRACT Bir kentsel mekan, farklı bireylerde farklı algılar uyandırmakta; zihinde oluşturulan mekansal imge, mekanı kullanan
bireyin kentsel mekanda oluşturdu u anı e kişisel deneyimine ba lı olarak de işmektedir er birey, kentsel mekana ilişkin
kendi imgesini yaratır e taşırken, bir grup çalışmasında aynı grubun üyeleri arasında da bir tutarlılık oldu u görülmektedir
(Lynch,1960) Bu ba lamda çalışmada, araştırmanın yapıldı ı kentsel mekanda deneyimleri farklı olan iki ö renci grubu ile
anket çalışması gerçekleştirilmiştir Çalışma kapsamında, ö rencilerden Lynch’in imge ögelerinden faydalanarak çalışma
alanının taslak haritasını çizmeleri istenmiş e kişisel deneyimleri göz önünde bulundurularak fiziksel çe reyi ne şekilde
imgelendirdikleri saptanmaya çalışılmıştır Kentsel mekanda deneyimleri farklı olan iki ö renci grubunun taslak haritalarında
hangi imge ögelerini öncelikli olarak urguladıklarının; mekanı hangi ögelerle tanımladıklarının; taslak haritalarını hangi
tarzda çizdiklerinin açı a çıkarılması amaçlanmıştır Araştırma bulgularına göre, çe resel algı e zihinsel imgenin zaman e
kentsel mekanla kurulan farklı ilişkilerden ortaya çıkan deneyimle farklılaştı ı görülmektedir . 
KEYWORDS zihinsel imge, kişisel deneyim, taslak haritası, kentsel mekan
REFERENCES [1] Appleyard, D. (1970). Styles and methods of structuring a city. Environment and behavior, 2(1), 100-117.
[2] Asar, (2013) Mimari mekan okumasında algısal deneyim analizinin bir yöntem yardımıyla irdelenmesi (Master's thesis, ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü)
[3] Ay alıo lu, N (1989) İstanbulluların ihnindeki İstanbul-İstanbul’un Kognitif İmajının Saptanması Istanbul in the minds of the Istanbulites–The Identification of.
[4] Downs, R. M., & Stea, D. (Eds.). (1974). Image and environment: Cognitive mapping and spatial behavior. Transaction Publishers.
[5] Dülger Türko lu, (2011) Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular İTÜDERGİSİ a, 1(1)
[6] Erkan, N Ç , & Yenen, (2010) Yerleşmelerde İmaj Analizi Konusunda Bir Yöntem: Kastamonu Örne i Megaron, 5(2)
[7] Evans, G. W. (1980). Environmental cognition. Psychological bulletin, 88(2), 259.
[8] Gould, P., & White, R. (2012). Mental maps. Routledge.
[9] Kostof, S. (1992). The city assembled. The City Shaped.
[10] Lynch, K., (1960). The Image of the City, Mass: MIT Press, Cambridge.
[11] Niksic, M., & Watson, G. (2017). Urban public open space in the mental image of users: the elements connecting urban public open spaces in a spatial network. Journal Of Urban Design, 1-24.
[12] Pearce, P. L. (1977). Mental souvenirs: a study of tourists and their city maps. Australian Journal of Psychology, 29(3), 203-210.
[13] Pocock, D. C. (1976). Some characteristics of mental maps: an empirical study. Transactions of the Institute of British Geographers, 493-512.
[14] Stevens, Q. (2006). The shape of urban experience: a reevaluation of Lynch's five elements. Environment and planning B: Planning and design, 33(6), 803-823.
[15] Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. Psychological review, 55(4), 189.
[16] Ülkeryıldız, E , Arslan, D , & Akış, T (2016) Ö renci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle de işen çe re algısı Balıkesir Üni ersitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 72-82.
[17] www.haberturk.com


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology