Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayı Öğretme Bilgilerini Yordayan Değişkenler
Serhat Aydın1*
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity, Karaman, Turkey
* Corresponding author: saydins@kmu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1080-1082   |    247     8

ABSTRACT Bu çalışmada 20 farklı Türk üniversitesinde okuyan birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının sayı
öğretme bilgilerinin çeşitli demografik değişkenler tarafından nasıl yordandığı araştırılmıştır. Veriler birinci sınıfın hemen
başında, Aydın [1] tarafından türkçe uyarlanmış ve geçerli ve güvenirliği yapılmış TEDS-M matematik öğretme bilgisi soruları
ve demografik bilgiler anketi kullanılarak toplanmıştır. Demografik bilgiler anketinde cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim
durumu, lisedeki genel not düzeyi gibi çok sayıda değişken hakkında sorular sorulmuştur. Çalışmaya gönüllü olarak 20 farklı
üniversiteden 721 birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon
kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmen adaylarının sayı öğretme bilgilerinin orta düzeyde olduğu ve bu bilgi
düzeylerinin sadece öğretmen adaylarının evlerinde bulunan araç gereç sayısı ve eğitim hayatlarında karşılaştıkları engellerin
bulunması tarafından yordandığı görülmüştür. Çalışma sonucunda evlerde bulunan araç gereç nicelik ve niteliğinin, ayrıca
öğretmen adaylarının eğitim hayatlarını ne kadar zorlukla tamamladıklarının nasıl belirleneceği ve iyileştirileceği tartışılarak
bazı önerilerde bulunulmuştur.  
KEYWORDS Sayı Öğretme Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adayı, Çoklu Doğrusal Regresyon
REFERENCES [1] S., Aydın, "İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretme bilgilerinin, inanışlarının ve öğrenme fırsatlarının üniversiteler ve TEDS-M sonuçlarına göre karşılaştırılması." Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Aralık, 2014.
[2] İ., Yıldırım, "Akademik başarını yordayıcısı olarak yalnızlık sınav kaygısı ve sosyal destek." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18.18, 2000.
[3] C., Alkan, and M., Kurt. Özel öğretim yöntemleri: disiplinlerin öğretim teknolojisi. Anı Yayıncılık, 2001.
[4] L. S., Shulman, Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 1986, 15.2: 4-14.
[5] M., Baki, Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2012.
[6] A., Baki, Matematiği Öğretme Bilgisi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2018.
[7] D., L., Ball, S., T., Lubienski, D., S., Mewborn, Research on teaching mathematics: The unsolved problem of teachers’ mathematical knowledge. Handbook of research on teaching, 2001, 4: 433-456.
[8] R., T., Putnam, H., Borko. What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning?. Educational researcher, 2000, 29.1: 4-15.
[9] T., Kleickmann, Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge: The role of structural differences in teacher education. Journal of teacher education, 2013, 64.1: 90-106.
[10] S., Park, J., Olıver. National Board Certification (NBC) as a catalyst for teachers' learning about teaching: The effects of the NBC process on candidate teachers' PCK development. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 2008, 45.7: 812-834.
[11] R. S. Halınskı, L. S., Feldt, The selection of variables in multiple regression analysis. Journal of Educational Measurement, 1970, 7.3:151-157.
[12] E. J. Pedhazur, F., N., Kerlınger, Multiple regression in behavioral research: Explanation and prediction. 1997.
[13] F. Yavuz, S. Aydın ve K. Arı, Diploma Notunun Ve Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Matematikteki Başarılarını Yordama Gücü, Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulama 2018 Konferansı, Karaman, 4-6 Ekim, 2018.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology