Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Şafak Uluçınar Sağır1*, Kayhan Bozgün2
1Amasya University, Amasya, Turkey
2Amasya University, Amasya, Turkey
* Corresponding author: safakulucinar@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1116-1119   |    225     9

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerine yönelik yeterliklerinin
farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini
2016-2017 öğretim yılında Doğu Anadolu bölgesine bağlı bir şehirde görev yapan 153 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Seçkisiz örnekleme yöntemi yoluyla seçilen sınıf öğretmenlerine hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Formun ilk bölümünde
demografik özellikler, ikinci bölümünde ise “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği
(ÖGY)” bulunmaktadır. Ölçek, 22 maddeden oluşan beşli likert yapıda bir ölçektir. Verilerin analizinde SPSS 18
kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testler uygulanarak analiz yapılmıştır.
Öğretmenlerin ÖGY puanları ile cinsiyetleri arasında kadınlar lehine; mesleki kıdemlerine göre kıdemi az olanlar lehine;
mezun oldukları okul türüne göre eğitim fakültesi mezunları lehine anlamlı fark bulunmuştur. Ailesinde öğrenme güçlüğü
çeken öğrenci olması, birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi alması, hizmet içi eğitim kursuna katılması, lisanstan mezun
olduktan sonra eğitimini sürdürmesi ve yayın takibi bakımından öğretmenler arasında ÖGY puanlarında anlamlı fark
bulunamamıştır. Bu çalışmadaki bulgular doğrultusunda, düşük kıdemli sınıf öğretmenlerinin, lisans eğitimlerinde özel eğitim
dersi almalarından dolayı öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yaklaşım konusunda daha yeterli oldukları sonucu
çıkarılabilir. Ayrıca Eğitim Fakültesi mezunu olanlar ve kadın öğretmenler öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler konusunda
kendilerini daha yeterli bulmaktadır. Bu sonuçlara göre özel eğitim ile ilgili mevcut sınıf öğretmenlerini bilinçlendirecek
çalışmalar yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
KEYWORDS Öğrenme güçlüğü, Sınıf öğretmenleri, Yeterlik
REFERENCES [1] Altun, T., & Uzuner, F. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 44(33-49).
[2] Berkant, H. G., & Sürmeli, Z. (2013). Sosyal bilgiler dersindeki değerleri kazandırmada öğretmenlerin güçlük yaşama durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 334-348.
[3] Bursal, M. (2016). Nicel yöntemler, Edt. Demir, S.B., Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları içinde, Ankara: Eğiten Kitap.
[4] Büyükkaragöz, S. S.; Muşta, M. C., Yılmaz, H. ve Pilten, Ö. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş Eğitimin Temelleri. Konya: Mikro Yayınları.
[5] Can, G. (2003). Kişilik Gelişimi. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ed. Binnur Yeşilyaprak. Ankara: Pegem Yayıncılık.
[6] Ersoy Ö. ve Avcı, N. (2001). Özel Eğitim. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
[7] Gökçe, E. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlilikleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 299 (7).
[8] Karacaoğlu. Ö. C. (2008). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Öğretmen Yeterlilikleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
[9] Karagöz, O. (2008). İstanbul İli Anadolu Yakası Ataşehir İlçesinde Bulunan Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Etkili Öğretmen Rollerine Yönelik Algıları Nasıldır?. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
[10] Karlıdağ, F., & Ertürk, S. (2003). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 4 (39).
[11] Keskin, İ., Korkut, A. ve Can, S. (2016). Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik öğretmen yeterlilikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 133-155.
[12] Kırkaya, D. (2006). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Etkililiğini Etkileyen Etkenlerin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi., Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
[13] Koçak. N. (2010). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Öğretmen Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[14] Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Philadelphia, USA: Open University Press.
[15] Serin, M. K., ve Korkmaz, İ. (2014). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 155-169.
[16] Taş, A. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
[17] Yiğiter, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ile özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology