Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Liderlik ve İnovasyon
Kurtuluş Yılmaz Genç1*, Muhammet Yüksel2
1Giresun University, Giresun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: kyilmazgenc@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 342-345   |    483     10

ABSTRACT Liderler, belli bir hedef için insanları bir araya getirebilen ve bu insanların hedeflerine ulaşabilmesi için neler yapması
gerektiği ile ilgili yeterli bilgiyi taşıyan kişiler olarak adlandırılabilir. Birçok çalışmada liderliğin, insanlara doğuştan geldiği ve
sonradan kazanılmayan bir yetenek olduğu belirtilmektedir. Diğer tarafta ise liderlik çok çalışanlarda ve kendisini özellikle
alanı ile ilgili yeterli düzeye çıkarabilen kişilerde de var olabileceği savunulmaktadır. Günümüz iş hayatında takım
çalışmasının önemsenmesiyle birlikte, çalışma grubundaki her kişi alanı ve yeteneği kapsamında liderlik görevleri almakta
olup, liderlerin görevleri çerçevesinde diğer takım üyelerinin sorunlarının çözülmesi ve onlara yol göstermesi gibi konularda
sorumluluk aldığı görülmektedir. Liderlikte başarılı olmanın şartlarından bir tanesi de liderlerde olması gereken inovasyon
yapabilme kabiliyetidir. İnovasyon ülkemizde her ne kadar yenilik ve yenileşim gibi anlamlara gelse de katma değer oluşturan
her şeye inovasyon denilebilmektedir. Liderliğin genel amacı yol göstermek olup, bunu doğru ve çözümselci yaklaşımla
başarmanın şekli inovasyon ile oluşabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada inovasyon ve liderlik tanımları ile
aralarındaki ilişki kavramsal olarak incelenecektir.  
KEYWORDS Liderlik, İnovasyon, Yönetim, Yenilik, Girişimcilik
REFERENCES [1] T. S. Nanjundeswaraswamy, D. R. “Swamy, Leadership Styles, Advances in Management”, Vol. 7, 2, February (2014), ss. 57-62.
[2] P. G. Northouse, “Leadership, Theory and Practise”, SAGE Publications, California, 2016.
[3] J. B. Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantages”. Journal of Management, c. 17, s. 1, 1991, ss. 99-120.
[4] J. B. Barney, Patrick M. Wright, “On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage”, Human Resource
Management, c. 37, s. 1, 1998, ss. 31-46.
[5] A. H. Maslow, “Motivation and Personality”, New York, Harper.
[6] E. Örücü, R. Kılıç ve A. Savaş, “Kobi’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, c.12, sy.1,
2011, ss. 58-73.
[7] S. Hamidi ve N. Benabdeljlıl, “Managerial and Technological Innovations: Any Relationship?”, Social and Behavioral Sciences Journal, c. 185, ss.286-292,
2015.
[8] Ç. Kavak, “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri”, 09 – XI Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, Şanlıurfa Üniversitesi,
Şubat 2009, ss. 617-628.
[9] J. Tiddy, “Innovation Management in Context: Environment, Organization and Performance”, International Journal of Management Reviews, c. 3, s. 3,
ss. 169-183, 2001.
[10] M. Ödemiş, E. Düzgün. ve A. Düzgün, “Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücünü Artırmasında İnovasyonun Yeri” Uluslararası Bilimsel Araştırmalar
Dergisi, c.2, s.4, ss. 22-29, 2017.
[11] E. L. Keith ve G.J. Theodore, “Characterization of Innovations Introduced on the U.S: Market in 1982”, The Futures Group, U.S: Small Business Administration,
Contract No. SBA-6050-0A-82, March, 1984.
[12] P. F. Drucker, “The Discipline of Innovation”, Harvard Business Review, s. 80, ss. 95-104, 2002.
[13] P. G. Northouse, “Leadership, Theory and Practise”, SAGE Publications, California, 2016.
[14] M. Türk ve E. Kara, “Genç Lider Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı: Turizm Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması”, c. 8, s. 8, ss. 110-124, 2018.
[15] Y. E. Taşgit ve B. Torun, “Yöneticilerin İnovasyon Algısı, İnovasyon Sürecini Yönetme Tarzı ve İşletmelerin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler:
KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 11, s. 28, ss. 121-156, 2016.
[16] R. Adams, J. Bessant and R. Phelps, “Innovation Management Measurement: A Review”, British Journal Of Management, c. 8, s. 1, ss. 21-47, 2006.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology