Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türkiye Orman Alanlarının 2000-2017 Periyodunda Mekânsal-Zamansal Değişim Analizi
İpek Yılmaz1*, Derya Öztürk2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: ipek.yilmaz@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 386-389   |    223     12

ABSTRACT Günümüzde dünya nüfusunun hızlı artış oranına bağlı olarak doğal kaynakların hızla ve bilinçsizce tüketilmesi önemli
çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle doğal kaynakların mevcut durumunun belirlenmesi ve zamansal değişimlerin
takibi doğal kaynak yönetimi açısından zorunlu hale gelmiştir. Bir ekosistem bileşeni olan ormanlar; ekonomik, ekolojik ve
sosyokültürel açıdan büyük bir öneme sahip olup insanlığa sayısız fayda sunmaktadır. 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında (BMÇKK) ele alınan “sürdürülebilir orman yönetimi” kavramı ile
geleceğe yönelik karar alma ve planlamada ormanların küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerdeki kayıplarının izlenmesi kritik bir
önem taşımaktadır. Oldukça zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Türkiye orman ekosisteminin de sürdürülebilir planlaması, yerel
açıdan olduğu kadar küresel açıdan da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, orman alanlarının mekânsal-zamansal
değişimlerinin belirlenmesi, sürdürülebilir orman yönetimi için öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gereken işlemler arasında
yer alır. Bu çalışmada Türkiye’de orman alanlarının 2000-2017 periyodunda zamansal değişimi iller bazında araştırılmıştır.
Çalışmada Landsat uydu görüntülerinin analizine dayalı olarak üretilen Global Forest Change verileri kullanılmış, Coğrafi
Bilgi sistemleri (CBS) ortamında mekânsal değişimler belirlenmiştir.  
KEYWORDS orman, sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi, mekânsal-zamansal değişim, CBS
REFERENCES [1] D. Tolunay, Ormanlar ve İklim Değişikliği, İstanbul, Türkiye, 2013.
[2] Ü. Birben, G. Şentürk, “Ormancılık Hukukunun Türkiye Ormancılığı ve Orman Mühendisi Eğitimindeki Önemi”, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 20-22 Mart 2008, Ankara.
[3] A. Mızraklı, E. Güzenge, Ş. A. Yalçın, “Ormanların Su Kaynakları Potansiyeli Üzerine Etkileri, Bu Alanların Belirlenmesi, Korunması ve Dim Planlama Örneği”, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart 2008, 49-59, Ankara.
[4] İ. Durusoy, “Türkiye Ormancılığı İçin Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçütlerinin Belirlenmesi”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 8(1), 41-49, Haziran 2012.
[5] OGM “Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Çalıştayı”, Teknik Rapor, 2018.
[6] A. Akyol, A. Tolunay, “Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 221-234, 2006.
[7] A. Akyol, “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Açısından Ülkemizdeki Mevcut Durum”, II. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, 36-46, Isparta.
[8] A. R. Brohi, İ. Doran ve N. Gürlevik, Bitki Beslenme, 2012.
[9] OGM, Türkiye Orman Varlığı, 2015.
[10] OGM, Ormanlarımız ve Faydaları, Erişim: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%C4%B1n%20Faydalar%C4%B1.pdf
[11] OGM, Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, 2004.
[12] T. Otrakçıer, “Kavram Notu Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter veGöstergeler”, 2006.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology