Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(5) (2019)
HORA2019 - International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ürgüp, Turkey, Jul 05, 2019

Application of Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis in a Light Railway Transit System
Selin Sabuncu1, Eda Yıldırak2, Ceren Topal3, Başak Bıyık4, Zeynep Ceylan5*
1Ondokuz Mayıs University , Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University , Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University , Samsun, Turkey
4Ondokuz Mayıs University , Samsun, Turkey
5Ondokuz Mayıs University , Samsun, Turkey
* Corresponding author: zeynep.dokumaci@omu.edu.tr
Published Date: 2019-10-12   |   Page (s): 38-42   |    282     19
https://doi.org/10.36287/setsci.4.5.009

ABSTRACT Abstract – Nowadays, the urban population is increasing rapidly and as a result of this increase, transportation becomes an important problem in public living areas. In particular, the rapid growth of the population in big cities, limitations in energy resources and air pollution have made the transition to a light railway system inevitable. Light rail systems are the most preferred public transportation system with fast, reliable, comfortable and high passenger capacity. In order to serve efficiently of these systems, vehicles must be ready for faultless and trouble-free operation. The adversities caused by malfunctions lead to an increase in unit costs, loss of time and customer dissatisfaction. Therefore, providing fast and safe solutions to malfunctions in order to provide effective service has become an important factor in preventing malfunction. In this study, Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FFMEA) in a light railway transportation system was examined and fault records (errors) were studied. Losses as a result of failures in public transportation systems which are of great importance in transportation are emphasized. It is aimed to obtain more realistic results in cases of ambiguity and uncertainty by using FMEA and fuzzy logic. In this method, error probability, severity and detectability criteria were defined and the significance coefficients of the errors were obtained. These coefficients were converted to scores by means of tables defined in FFMEA and Risk Priority Numbers (RPN) were determined for risks. Preventive maintenance policies were proposed as a result of the solution methods applied. As a result, with the aid of calculated preventive maintenance costs an improvement has been achieved and RPN values have been significantly reduced.

Özet – Günümüzde, kentsel nüfus hızla artmakta ve bu artışın sonucu olarak toplu yaşam alanlarında ulaşım önemli bir problem haline gelmektedir. Özellikle, büyük şehirlerde nüfusun hızlı artışı, enerji kaynaklarında sınırlamalar ve hava kirliliği gibi sorunlar ulaşımda hafif raylı sisteme geçişi kaçınılmaz hale getirmiştir. Hafif raylı sistemler, hızlı, güvenilir, konforlu ve yüksek yolcu kapasitesiyle en çok tercih edilen toplu taşıma sistemidir. Bu sistemlerin verimli şekilde hizmet verebilmesi için araçların arızasız ve sorunsuz bir şekilde sefere hazır olması gerekir. Arızalar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar, birim maliyetlerde artışa, zaman kaybına ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle etkin hizmet sağlamak için arızalara hızlı ve güvenli çözüm getirmek arıza oluşumunun önlenmesi için önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada, bir hafif raylı ulaşım sisteminde Bulanık Hata Türü ve Etkileri Analizi (BHTEA) incelenmiş ve arıza kayıtları(hatalar) üzerinde çalışılmıştır. Ulaşımda büyük önem taşıyan toplu taşıma sistemlerinde meydana gelen arızalar sonucunda oluşan kayıplar üzerinde durulmuştur. HTEA ve bulanık mantık birlikte kullanılarak belirsizlik ve kararsızlık durumlarında daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Kullanılan yöntemde hata olasılığı, şiddeti ve saptanabilirliği kriterleri tanımlanmış ve hataların önem katsayıları elde edilmiştir. Bu katsayılar BHTEA’da tanımlı olan tablolar yardımıyla puanlara çevrilerek riskler için risk öncelik sayıları (RÖS) belirlenmiştir. Başvurulan çözüm yöntemleri sonucu önleyici bakım politikaları önerilmiştir. Böylelikle, hesaplanan önleyici bakım maliyetleri sayesinde iyileştirme sağlanmış ve RÖS değerleri önemli ölçüde düşürülmüştür.
KEYWORDS Fuzzy Logic, Failure Mode and Effect Analysis, Decision Tree, Risk Priority Number
REFERENCES [1] Gündüz, A. Y., Kaya, M., & Aydemir, C. (2011). Kentiçi Ulaşımında Karayolu Ulaşımına Alternatif Sistem: Raylı Ulaşım Sistemi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 134-151.

[2] Çevik, O., & Aran, G. (2007). Kalite İyileştirme Sürecinde Hata Türü Etkileri Analizi (FMEA)* ve Piston Üretiminde Bir Uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 241-265.

[3] Türedi, A. T., & Bircan, D. A. (2016). Endüstriyel Robotik Otomasyon Sistemlerinde Görülen Hataların ve Sistem Güvenilirliğinin Hata Türleri ve Etkileri Yöntemi ile Analizi. Engineer & the Machinery Magazine, (672).

[4] Sönmez, Y., & Unğan, M. C. (2016). Hata Türü Etkileri Analizi ve Otomotiv Parçaları Üretiminde Bir Uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 5(2), 217-245.

[5] Soykan, Y., Kurnaz, N., & Kayık, M. (2014). Sağlık İşletmelerinde Hata Türü ve Etkileri Analizi ile Bulaşıcı Hastalık Risklerinin Derecelendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 172-183.

[6] Aydan, M., & Kaya, S. (2017). Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 475-502.

[7] Toptancı, Ş., & Erginel, N. (2017). Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Bir İnşaat Firması İçin Risk Değerlendirmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, 189-199.

[8] Özfırat, P. M. (2014). Bulanik önceliklendirme metodu ve hata türü ve etkileri analizini birleştiren yeni bir risk analizi yöntemi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(4).


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology