Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Konumsal Analiz-Bolu Örneği
Ali Özen1*, Aziz Şisman2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: ali_ozen19@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 142-147   |    249     10
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.048

ABSTRACT Günümüzde, kısıtlı ve tükenebilir bir kaynak olan arazinin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanımının önemi bilinmektedir. Etkin bir arazi yönetimi için arazinin değeri en önemli unsurların başında gelmektedir ve doğru olarak ortaya konulması gerekmektedir. Alım-satım, kiralama, özelleştirme, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel alan düzenlemeleri, trampa, yap-işlet-devret modelleri, vergilendirme gibi kamu işlemleri veya sigortacılık, bankacılık işlemlerinde taşınmaz değerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde taşınmaza yönelik kıymet takdir aşamasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Değerlemeye ait tek bir yöntem bulunmamaktadır. Yöntemlerin çeşitliliği taşınmazların temel özellikleri, taşınmazın sahip olduğu diğer özellikler ve taşınmazın sahip olduğu işlevlerden kaynaklanmaktadır. Gelişen bilgi, iletişim ve yazılım teknolojisi ile birçok sektörde olduğu gibi taşınmaz değerlemede de önemli uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Birçok farklı veriyi kullanarak daha ayrıntılı analizler yapması, daha hızlı ve doğru sonuçlar vermesi nedeniyle farklı alanlarda olduğu gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri taşınmaz değerlemede de kullanılmaktadır. Bu çalışmada CBS ile konumsal analiz tekniği kullanılarak Bolu ilinde belirlenen bir alanda taşınmaz değerine etki edebilecek faktörler araştırıldı. Belirlenen bu faktörlere ait veriler temin edildi ve mesafe analizleri ile her faktör için raster katmanlar üretildi. Daha sonra elde edilen katmanlar birleştirilerek taşınmaz değerinin yüksek olabileceği alanlar belirlendi. 
KEYWORDS Taşınmaz değerleme, CBS, Konumsal Analiz, Taşınmaz Değer Haritas
REFERENCES [1] UNECE. (1996). Land Administrtion Guidelines. United Nations Publication, 112, New York and Geneva.
[2] UNECE. (2004). Guidelines on Real Property Units and Identifiers. United Nations Economic Commission for Europe, 70, New York and Geneva.
[3] Dale, P., & McLaughlin, J. (1999). Land Admistiration. Oxford University Press, 169, New York.
[4] Özkan , G.,ve Yalpır, Ş. (2005). Taşınmaza Ekonomik Bakış ve Değerlendirmesi. 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan, Ankara.
[5] Çete, M. (2008). Türkiye için bir arazi idare sistemi yaklaşımı. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 243, Trabzon.
[6] Yomralıoğlu, T. (1997). Taşınmaz değerlemesi ve kat mülkiyeti mevzuatı. (JEFOD)-Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, 153-169,Trabzon.
[7] Açlar, Ç., ve Çağdaş, V. (2002). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.
[8] Yalpır, S. (2007). Bulanık Mantık Metodolojisi ile Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanması: Konya Örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
[9] Derinpınar, M. A. (2014). Bulanık mantık ile coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak taşınmaz değerlemesi:Sarıyer-İstanbul örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı, 113, İstanbul.
[10] Toktaş, M. (2012). Hazine arazileri için cbs desteli değer haritalarının üretilmesi:Afyonkarahisar örneği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı, 148, Afyon.
[11] Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar,1. baskı. Seçil Ofset, İstanbul.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology