Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Sanat - Reklam İlşkisi Bağlamında Popüler Kültüre İlişkin Unsurların Üstkültürel İfade Biçimlerine Dönüştürülmesi
Mutlu Seven1*, Nurhan Akbulut2, Işıl Nehir Yılmaz3
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: mutluseven@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 89-93   |    162     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.021

ABSTRACT Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak seri üretimle birlikte ticari hayatın ivme kazandığı, bu durumun reklam olgusunu öne çıkardığı bir gerçektir. Reklamlar her türlü tüketimi özendirmekte, bunu yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak dikte ederek toplumu kuşatmaktadır. Bu reklamların çok büyük bir kısmı insanlara statü, lüks yaşam ve refah gibi vaatlerde bulunur ve ihtiyacı olmayanı dahi satın almaya yönlendirir. Reklam olgusu kendisine atfedilen değerler noktasında, sanatı da bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Özellikle sanat eserine ilişkin sahip olduğu değerler, reklamın amacı bakımından alımlayıcısına atfettiği değerlerle denk düşmektedir. Sanatın, tarihsel serüveni içerisinde birçok toplumsal sınıfa veya katmana hizmet ettiği görülmektedir. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra sınıf farklılıklarının belirgin bir şekilde ayrıştığı; kapitalist sermaye odaklarının sosyal, kültürel ve politik yapıya müdahil olduğu hatta yönlendirici güç haline geldiği bilinmektedir. 20. Yüzyıl'ın ikinci yarısında popüler kültüre dair olguların, sanatın nesnesi haline geldiği görülmektedir. Pop Art olarak nitelendirilen sanatsal oluşum içerisinde reklam unsurlarının plastik ifade biçimine kaynaklık ettiği görülmektedir. Tüketim nesneleri ve reklam yıldızları gibi popüler kültüre ilişkin her şey sanat yapıtı içerisinde yer almıştır. Bu da sanat ve yaşam arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı arzulayan yeni bir sanatsal oluşuma kaynaklık etmiştir.
KEYWORDS Sanat, Reklam, Kültür, Pop Sanat, Biçim
REFERENCES [1] YAYACI, Gaye Özdemir, Reklamda Stratejilerle Yönetim, Alfa Kitabevi, İstanbul, 1999
[2] KOCABAŞ, Füsun, ELDEN, Müge, Reklamcılık, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003
[3] https://www.bilgiustam.com/popler-kultur-nedir-sosyal-hayattaki-rol-nasildir/
[4] HERBERT J. Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran, YKY, İstanbul, 2005
[5] ANTMEN, Ahu, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, 3. Basım, İstanbul: Sel Yayıncılık, Yaylacık Matbaası, 2010.
[6] YILMAZ, Mehmet, Modernden Postmoderne Sanat, 2. Baskı, Ütopya Yayınları, Ankara, 2013
[7] http://tsrmkltru.blogspot.com/2015/05/pop-art-pop-sanati.html
[8] OSTERWOLD, Tilman; Pop Art, English Translation: Lain Galbraith, Taschen Publishing, Los Angeles, 2007
[9] http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.asp?name=Andy+Warhol
[10] ÖTGÜN, Cebrail, Pop Sanat ve Andy Warhol, Yelken Dergisi, Sayı:5, Mersin, 1995
[11] http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.asp?name=Andy+Warhol


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology