Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Müzik Biçimleri Dersi Kapsamında Çözümlemeye Yönelik Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesinde İzlenecek Yöntemler
Sercan Özkeleş1*
1Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: sercanozkeles@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 9-15   |    158     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.003

ABSTRACT Müzik formlarının temel öğeleri olan motif, cümle ve dönem ilişkisinin anlaşılması eserin seslendirilmesinde oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, müzik yapıtı yorumlanırken, seslendirilecek eserin dönem özellikleri ve teorik çözümlemeleriyle birlikte keşfedilen yeni fikirlerle de özümsenmesi gerekir. Bu çalışmada ise Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan müzik biçimleri dersi kapsamında öğrencilerin çözümleme becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda Müzik Biçimleri dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Çalışma grubunu araştırmanın odağı ve veri miktarı dikkate alınarak en az yüksek lisansını tamamlamış, 5 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olan öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada ilk olarak katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek doğrudan alıntılara yer verilmiş, ikinci aşamada ise betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma grubundan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin Müzik Biçimleri dersinde çözümleme becerilerinin geliştirilmesine ilişkin olarak; eserlerin sayfa üzerinden çözümlenmesi, eserlerin dinletilerek sayfa üzerinden çözümlenmesi ve eserlerin seslendirilerek çözümlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
KEYWORDS Müzik Biçimleri, Müzikal Çözümleme, Çözümleme Becerisi, Müzik Teorisi, Öğretim Programı
REFERENCES [1] A. A. Saygun, Musıki Temel Bilgisi -IV (Musiki Nazariyatı). 2. Baskı, Ankara: Devlet Konservatuvarı Yayınları. 1966. s. 139.
[2] N. Cangal, Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 2004, s. ix.
[3] Ş. Ertem, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ndeki Piyano Eğitiminde Müzikalite Kavramının Önemi ve Oluşumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 1997.
[4] A. Hodeir. Müzikte Türler ve Biçimler. (Çeviren: İlhan Usmanbaş). İstanbul: Pan Yayıncılık. 2003, s. 7.
[5] A. Say, Müzik Sözlüğü (1. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. 2002. s. 73.
[6] MEB Talim ve Terbiye Kurumu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx, Erişim Tarihi: 21.10.2013.
[7] D. N. Özkeleş, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Öğrencilerinin Çalıştıkları Eserleri Tanıma ve Seslendirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2014. s. 2, 16,
[8] S. E. Bağçeci, Piyano Eğitiminde Performans, Müzikal Analiz Etkileşimi, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2001, s. 20.
[9] L. Pamir, Çağdaş Piyano Eğitimi (1. Baskı). İstanbul: Beyaz Köşk Yayınları. 1984, s. 140-141.
[10] S. B. Şen, Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli (1.Baskı). İstanbul: Pan Yayıncılık. 1999, s. 6.
[11] G. D. Györffy, Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar, Ed. Sibel Karakelle, Ankara: Pegem Yayıncılık , 2013, s. 125.
[12] M. Ş. Akıncı, Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Ses müziği Yapıtlarını Yorumlamada Müzik Biçimleri Dersine Ait Kazanımlarını Kullanabilme Durumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur: 2011.
[13] H. E. Küçükosmanoğlu, (2013)N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D. Öğrencilerinin Bireysel Çalgi Dersi Çalişma Durumlari Hakkindaki Görüşleri, SED-Sanat Eğitimi Dergisi, Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü, 1/2013, s. 30-52.
[14] H. T. Çöl. Biçimsel Çözümlemeli Çalgı Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları. 3. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kütahya: 2012, s. 460.
[15] N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. 2002. s. 77.
[16] A. Yıldırım, ve H Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. (2004). s. 35.
[17] M. Q. Patton, How to Use Qualitative Methods in Evaluations (1st.Edition). California: Sage Publications. 1987. s. 108.
[18] C. J Stewart ve W. B. Cash, Interviewing Principles and Practices, Dubuque IO: Wm. C. Brown Pub. 1985.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology