Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Kimlik’te Benlik İnşası ve Sanatçı Şahsiyeti
Metin Eker1*, Ece Büşra Yılmaz2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: ekermetin@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 121-126   |    184     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.032

ABSTRACT Karmaşık ve tesirlere muhatap potansiyeli ile kimlik olgusu herşeyden önce kültüreldir. Kavramlar, biçimler, süreçler ve deneyimler ile karakterize sanat, aynı zamanda kültürel üretim için bir mekanizmadır. Mücadele, direnç, deneyim, aktarım ve sabitler için koşulların bir kapsamı olarak kültür, sanat ve dolayısıyla sanatçı için “ben’lik” içeriklerini dinamik kılabilecek bir postmodern dünya içinde yeniden pozisyon oluşturmaktadır.   Mekanik ve teknolojik konformizmin hakimiyeti ile “ben” söylemi, özellikle günümüzde “tekno” kalıp ve ideolojilerin baskısı altındadır. Yaşam alışkanlıklarımızdaki yeni trendler, küreselleşmenin de etkisiyle  sınıf, cinsiyet, ideoloji ve diğer aidiyet kimlikleri üzerinde “ben” olabilmeyi oldukça sıkıntılı kılmaktadır. Popüler kültür ile kişisel değerler arasındaki organik ilişkinin nedensel olarak bağlantılılaştırılması, bunlardan bağımsız bir iradi kapsama sahip birey profilini de istikametsiz ve süreksiz hale getirmektedir. Meşrulaştırma, toplumsallaşma ve özellikle demokratikleştirme, kültürel eşitlenmeye yol açmaktadır. Kültürel eşitlenmeyi, statü farklılıklarının azalması ile birlikte, belirsiz ve genel değer, norm ve anlamlarıyla tek tip bir kültüre sahip olan orta statünün ortaya çıkışı olarak tanımlayabiliriz. Böylece toplumsal ve kolektif kimlikler parçalanmış, kültürel kodlar silinerek yeni global kültürel kodlar, alt-kimlik, üst-kimlik ve melezleşme kavramları ön plana çıkmıştır. Postmodern kimlik daha çok imaj, rol ve tüketim kültürü üzerine kurulu bir kimlik olmuştur.   Bütün kimlikler, bir toplumsal ilişkiler sistemi içinde oluşur ve birbirlerini karşılıklı tanımaları gerekir. Kimlik, bir  “nesne olarak” değil, “bir simgeler ve ilişkiler sistemi” olarak düşünülmelidir. Bu özelliklerin şahsileştiği benlik profili için bir örneklem sergileyen sanatçı, geçmişe oranla kendisinin içselleştirdiği ve biçimlendirdiği “benlik” yerine, başkalarının profilleştirdiği ve kültürel kalıpsallığı ile kemikleşmiş “kimlik” kapsamları içinde bir “şahsiyet”e sahip olma iddiasında henüz olmasa bile bu yoldadır.
KEYWORDS kimlik, benlik, sanatçı, şahsiyet, kültür
REFERENCES 1. Baudrillard ,J 2009. Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, (Çev.Oğuz Adanır-Ali Bilgin), İstanbul.
2. D. Held-A. McGrew. 2014.“Büyük Küresel Tartışmalar”, (Ss.7-70), Haz. David HELD-Anthony MCGREW, Küresel Dönüşümler, (Çev. A.Rıza Güngen, A. Serkan Mercan ve arkadaşları), Phoenix Yayınevi, Ankara.
3. Finkelstein.J.2007. The Art of Self Invention Image and Identity in Popular Visual Culture, I.B. Tauris, London-NewYork.
4. Giroux ,H. 1992. Border Crossing: Cultural Workers and The Politics of Education, Routledge, New York.
5. Hand,,M. 2008 “Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity” Queen’s University, Canada. Ashgate Pub Co; New edition edition (August 30 2008)
6. Morley, D.- Robins. K. 2006. Kimlik Mekânları, Çev: Emrehan Zeybek oğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
7. (Schlesinger, P. (1987), ‘On national identity: Some conception and misconception criticised’, Social Information, 26(2): 219-64. (Bu yazı şu kitabın 7. Ve 8. Bölümündedir: Medya, Devlet ve Ulus, Çev: M. Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. 1994) s.230).
8. Sim, S. 2006. Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev: Mukadder Erkan, Ali Utku, Ebabil Yayınları, Ankara.
9. Stevenson N. 2008. Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Çev: Göze Orhon, Barış Engin Aksoy, Ütopya Yayınevi, Ankara.
10. Zicderveld Anton C.. 2013. Kültür Sosyolojisi, (Çev.Kadir Canatan), Açılım Kitap, İstanbul. Giroux ,Henry. 1992. Border Crossing: Cultural Workers and The Politics of Education, Routledge, New York.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology