Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

TEKNO-KÜLTÜR VE SANAT İLİŞKİSİNDE DİJİTAL ENSTALASYON
Pelin Öztürk1*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: pelin.ozturk@omu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 127-133   |    182     1
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.033

ABSTRACT Kültür kavramını oluşturan her parça, yaklaşık son otuz yıldır tanık olduğumuz tüm teknolojik gelişmelerden, bu gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim araçlarının ve yeni medya sistemlerinin çeşitlenerek yaygınlaşmasından etkilenmektedir. 21. yüzyılda teknolojinin bireylerin gündelik hayatı üzerindeki hakimiyetinin giderek belirginleşmesi ile, toplumların içinde bulunduğu çağa bağlı olarak geliştirdiği davranış alışkanlıklarından beslenen kültür türlerine bir yenisi daha eklenmiş ve tekno-kültür kavramı ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişerek kendi alt kültürünü oluşturmasıyla çağının getirdiği değişimlere karşı duyarlılık sahibi sanatçının ve izleyicinin günlük hayattaki tüm dinamiklere olduğu gibi sanata da yaklaşımı ve estetik algısı değişmiştir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda sanatın, sanatçının, izleyicinin rolleri değişmiş, üretim ve sunum teknikleri kendi sınırlarını aşmış ve yeni tanımlar ortaya çıkmıştır. Bugün en basit elektronik araçtan karmaşık yazılımlara kadar birçok imkan sanat eserinin hem üretim sürecine hem de sunum ve paylaşım tekniklerine dahil olmaktadır. Bu çalışmada, tekno-kültürün yaşam biçimlerimiz, seçimlerimiz ve algılarımız üzerindeki belirleyiciliğini en çarpıcı biçimde ortaya koyan sanatsal pratik olarak karşımıza çıkan dijital enstalasyon, tekno-kültür ve sanatın kesiştiği noktada değerlendirilmektedir.
KEYWORDS Dijital Enstalasyon, Tekno-Kültür, Yeni Medya, Dijital Sanat, İnteraktivite
REFERENCES [1] N. Alioğlu,Yeni Medya Sanatı ve Estetiği, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2011
[2] J. Baudrillard, J. Tüketim Toplumu, (Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010
[3] S. Baştan, Tasarım Biçimlerinin Teknik Oluşumuna ve Materyal Kültür Alanının Yapılaşmasına Etki Eden Kültürel Dinamikler, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.893-912, 2017
[4] M. Çakır, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2014
[5] Ö. Demirel, Öğretme Sanatı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara, 2012
[6] E. Erdem, Elektronik Medya ve Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Ağlar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul, 2010
[7] S. M. Erinç, Kültür Sanat Sanat Kültür, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2004
[8] E. Güney, Dijital Görsel Kültür ve Yeni Medya Ekseninde Sanatın Değişen Rolü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Samsun, 2014
[9] S. Hodge, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Sanat Fikri. (Çev. Emre Gözgü), Domingo Yayıncılık, Ankara, 2013
[10] B. Karaçalı, Türkiye'de Sanat ve Yeni Medya (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, İstanbul, 2009
[11] P. M. Logan, On Culture: Edward B. Tylor's Primitive Culture, 1871, Erişim Tarihi: 04.12.2019, Branch Collective Ağ Sitesi: http://www.branchcollective.org/?ps_articles=peter-logan-on-culture-edward-b-tylors-primitive-culture-1871
[12] M. McLuhan, Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Kesif Yolculuğu (Çev. Ünsal Oskay), Merkez Kitapçılık, İstanbul, 2005
[13] A, Seylan, E. Güney, Tekno-Kültür Bağlamında Yeni Medya Teknolojilerinin Çoklu-Disipliner Sanatsal Üretimlere Tesirleri International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, Sayı 1, 2016
[14] N. Uygur, Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996
[15] B. Wands, Dijital Çağın Sanatı (Çev.Osman Akınhay), Akbank Sanat, İstanbul, 2006
[16] R. Williams, Kültür (Çev.Suavi Aydın) İmge Kitabevi. Ankara, 1993
[17] Ş. Yıldız, Dil Kültür İletişim ve Medya, Sinemis Yayınları, Ankara, 2005
[18] Resim1: https://www.digitalmeetsculture.net/article/nikes-interactive-digital-art-installation/?upm_export=prin, Erişim tarihi: 2019
[19] Resim2:http://wwwpersonal.umich.edu/~kelzino/Char%20Davies/osmose.html, Erişim tarihi: 2019
[20] Resim3: http://scalar.usc.edu/works/cherchez-le-texte-proceedings-of-the-elo-2013-conference-1/media/60-fig2, Erişim tarihi: 2019


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology