Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Tarihi Yapıların Müze Olarak Yeniden İşlevlendirilmesinin Çağdaş Müzecilik Yaklaşımı Üzerinden Değerlendirilmesi: Samsun Kent Müzesi ve Panorama 1919 Müzesi
Fatih Us1*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: mim.fatihus@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 146-151   |    152     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.039

ABSTRACT Tarihi yapıların korunması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önemli bir konudur. Ancak bu yapıların özgün işlevlerini devam ettirebilmeleri günümüzün şartlarına göre çok da mümkün olamamaktadır. Bu nedenle tarihi yapılar, genellikle kültür ve eğitim yapısı olarak yeniden işlevlendirilmektedir. Kültür yapılarından olan müzeler ise tarihi yapının niteliği ile örtüşen en belirgin ve yaygın kullanımlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda değişime uğrayan müze tasarımı yaklaşımı tarihi yapıların müze olarak yeniden işlevlendirilmesine farklı bakış açıları getirmektedir. Bu çalışmada müze olarak yeniden kullanılan tarihi yapıların çağdaş müzecilik anlayışı ile etkileşimi ele alınmakta ve örnekler üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar tanımlanmakta, müze kavramı ve yeni müzecilik anlayışı açıklanmakta, sonrasında ise müze olarak işlevlendirilen tarihi yapılar yeni müzecilik anlayışı bakımından incelenmektedir. Çağdaş müzecilik anlayışının tarihi yapıların müze olarak işlevlendirilmesine getirdiği yenilikçi yaklaşımlar Samsun Kent Müzesi ve Panorama 1919 Müzesi örneği üzerinden incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Araştırmanın sonucunda çağdaş müzecilik anlayışında erişilebilirlik, katılımcılık ve eğitim konularının önemli bir yer tuttuğu görülmüş ve bu özelliklerin de kültürel mirasın devamlılığına olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.
KEYWORDS tarihi yapılar, yeniden kullanım, müze, Samsun Kent Müzesi, Panorama 1919 Müzesi
REFERENCES [1] 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.pdf
[2] Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (International Council on Monuments and Sites) International Charter for The Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964/ Venedik Tüzüğü), http://www.icomos.org.tr/
[3] Silier, O., “Dünyada ve Türkiye’de Kent Müzeleri”, Ege Mimarlık, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir, ss. 16-17, 2010.
[4] Ruskin, J., On Art and Life, Penguin Books, Londra, 21-70 2004.
[5] Türk Dil Kurumu Sözlükleri TDK https://sozluk.gov.tr/
[6] Kandemir, Ö.; Uçar, Ö., “Değişen Müze Kavramı ve Çağdaş Müze Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri”, Sanat ve Tasarım Dergisi, Anadolu Üniversitesi, Sayı:9, ss. 17-47, 2015.
[7] Levy, F., “Maddi Olmayan Müzeye Doğru”, Kent, Toplum, Müze-Deneyimler, Katkılar, Ed: Burçak Madran, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 47-51, 2001.
[8] Carrozzino, M., Bergamasco, M., “Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in real museums”, Journal of Cultural Heritage 11, 452, 2010.
[9] 3XN Architects https://3xn.com/project/mec-moscow
[10] Görsel Sanatlar Derneği Platformu (GSD_P) Müzemi İstiyorum Paneli-3 / Müze 2014
https://www.youtube.com/watch?v=ssoTI4VbWnU
[11] İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Üzerine Emre Arolat ile Söyleşi https://www.hevalzelihayuksel.com/istanbul-resim-ve-heykel-muzesi-uzerine-emre-arolat-ile-soylesi/
[12] http://www.samsunkentmuzesi.com/
[13] Güven, R. F., “Samsun’da Bir TCDD Lojmanı Restorasyon Önerisi”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gediz URAK, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss. 10. 2011.
[14] http://siluetmimarlik.com/page/samsun-1919-panoroma-muzesi
[15] Mustafa Güner Arşivi
[16] Giorgi Tsanatskenishvili Arşivi
[17] Fatih Us Arşivi


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology