Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Göstergebilim Ve Anlam Olgusu: Düşünceyi Görselleştiren Selçuk Demirel’in Metis Defterlerine Yaptığı Resimlere Anlam Olgusu Penceresinden Bakış
Tarık Yazar1*, Fahrettin Geçen2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2İnönü, Malatya, Turkey
* Corresponding author: tarikyazar08@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 208-214   |    211     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.053

ABSTRACT Göstergebilim, diller, düzgüler, belirtgeler vb. gibi gösterge dizelerini inceleyen bilimdir. Dil göstergebilimsel konuların yalnız bir bölümü olmaktadır. Gerçekte bu alanda dilin ayrıcalıklı ve özerk bir yeri bulunduğunda hemen herkes birleşmektedir. F. De Saussure göstergebilimi, göstergelerin toplum içindeki yaşamını inceleyecek bilim olarak tasarlamıştır. Göstergebilim, dilsel anlamdan başlayarak söylemsel içerik birimleri arasındaki bağıntılardan oluşan anlamlı bütünleri inceler. Her iletişim bir anlam içerir. Anlamlama; Bir nesneyi, bir varlığı, bir kavramı bir olayı hafızamızda canlandırabilecek bir göstergeye bağlayan oluş, gösterenle gösterilenin birleşme süreci; anlam aktarma ve anlam verme eylemidir. Anlam bir durum ise anlamlama bir olaydır. Anlamın, bir uyarıcı olarak dış gerçekliğe dayanması zorunludur. Ancak, bu dış gerçeklik, dilde olduğu gibi her zaman ses olmayabilir. Çağdaş göstergebilim bilgikuramsal dayanağını dilbilimden almıştır.  Çok çeşitli anlamlar içeren göstergeler genel olarak düzanlam ve yananlam içerirler. Düzanlam gösterilenin nesne olarak ve olduğu gibi kavranması ile oluşur. Duyulan bir sözcüğün zihinde canlandırdığı ilk kavram, göstergenin düzanlamıdır. Yananlam, düzanlamın ifade ettiğinden başka bir anlam ortaya koyar. Görüntü ve kavram karşılıklı ilişkilendirilerek anlamlama süreci gerçekleşir. Bu bağlamda yapılan araştırmada düşünceyi görselleştiren Selçuk Demirel’in metis defterlerine yaptığı resimlerden 10 ayrı örnek çalışma alınarak anlam olgusu penceresinden değerlendirilmiştir. 
KEYWORDS Göstergebilim, Anlam olgusu, Selçuk Demirel, Metis defterleri, Resim
REFERENCES [1] Berger, J. (2014), Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, Metis Yayınları.
[2] Çağlar, B. (2012), EUL Journal of Social Sciences (III:II) LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, December.
[3] Deely, J. (1990), Basics of Semiotics, Bloomington: Indiana Universi-ty Press.
[4] Demirel, S. (2017), Elma, Metis Yayınları, ISBN: 6053161035.
[5] Filizok, R. (2001), Anlam Analizine Giris, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.
[6] Fiske, J. (2012), “Popüler Kültürü Anlamak”, Çev. Süleyman İrvan, Parşömen Yayıncılık: İstanbul, 1. Baskı.
[7] Guiraud, P. (1994), Göstergebilim, (Çev.), Mehmet Yalçın, Ankara: İmge Yay.
[8] Parsa, A. F. ve Olgundeniz, S. S. (2014). “İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme”, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim/Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı, (Ed: A. Güneş), Konya: Literatürk Yayınları.
[9] Rıfat, M. (1992), Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Simavi Yayınları.
[10] Rıfat, M. (2000), XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2, İstanbul: Om Yay.
[11] Susuz, M. (2017), “Göstergebilim Bağlamında Tüketim Kültürü ve Sanat: Enstalasyon”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Samsun: On-dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
[12] Yazar, T. (2010), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü Bağlamında Görsel Bildirişim Simgelerinin Tasarım ve Uygulama So-runlarına Genel Bakış ve Model Önerisi” (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
[13] https://www.searchnewworld.com/search/search2.html?partid=snschbng&p=Sel%C3%A7uk+Demirel+Kimdir%3F&subid=446 (10/11/2019)
[14] https://www.searchnewworld.com/search/search2.html?partid=snschbng&p=j.+Berger+G%C3%B6rme+WBi%C3%A7imleri+pdf&subid=446 (16/11/2019)
[15] https://ustunzekalilar.org/tr/Makaleler/Icerik/1285-Deha-Dahi-Dehalik-Dahilik-Delilik (16/11/2019)


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology