Open Access
The Cultural Sensitivity and Nurses Experienced by Nurses Care of Immigrants
Nida Nur Şatır1, İlknur Aydın Avcı2*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: ilknura@omu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 6-14 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.015

Published Date: 23 December 2019    | 887     53

Abstract

This study was carried out to determine the difficulties and cultural sensitivity of nurses working in Rize State Hospital while providing care to immigrants. Material and Method: This study was conducted between April and May 2019 with 194 nurses working at Rize State Hospital and who agreed to participate in the study. The data of the study were collected by using ‘’Data Collection Form’’ and ‘’Intercultural Sensitivity Scale’’. It was used that Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Independent sample t test and Correlation in the data analysis. Prior to the study, the ethics committee and institutional permissions and verbal consent of the participants were obtained. Results: Average of age nurses participated this study was 35,9±5,2 years and 81,4% of nurses female, 55,7% of nurses married, 71,6% of nurses have undergraduate and graduate degrees. 78.4% of the nurses that give care to patients from outside Turkey, 33.7% of these patients were Georgian and 32.6% were Syrian. The areas where nurses have problems in providing care to patients from different countries are 46.3% language and 36.1% communication. Nurses’ mean total score of the Intercultural Sensitivity Scale was 87.32±10.99 and this score differed according to '' getting health service from health care personnel who have a difference culture (p = 0.046) '', '' having sufficient information about the cultures of foreign patients being cared for (p = 0.047) '', '' thinking that it would be useful to receive training on the cultural characteristics of patients in care ‘’(p <0.001). Conclusion: Nurses' cultural sensitivity was found to be middle.

Keywords - Migration and nurses, Cultural sensitivities of nurses

References

[1] Aksoy Z. Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2012;5(20):292-303.
[2] Gümüş Y, Bilgili N. Göçün Sağlık Üzerindeki Etkileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;18(1):63-67.
[3] Beşer A, Tekkaş Kerman K. Göç Eden Bireylerin Öncelikli Sağlık Sorunları ve Sağlık
Hizmetine Ulaşımdaki Engeller. Türkiye Klinikleri 2017;3(3):143-148
[4] Oral B, Çetinkaya F. Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları. Türkiye Klinikleri 2017;3(1):1-8.
[5] IOM 2018. World Migration Report 2018
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf, 2018. Erişim Tarihi: 10.08.2019
[6] WHO 2018. Health of refugees and migrants Practices in addressing the health needs of refugees and migrants https://www.who.int/migrants/publications/EUROPractices.pdf, 2018 Erişim Tarihi: 05.01.2019
[7] Gürbüz S, Duğan Ö. Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. Akademik Bakış Dergisi 2017;(64):479-490.
[8] UNHCR 2019. Türkiye: Kilit Veriler ve Sayılar Nisan 2019 https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri, 2019 Erişim Tarihi:
05.01.2019
[9] Tuzcu A. Göç alan Antalya ilinde hemşirelik öğrencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında göçle gelen bireylere bakım verirken yaşadığı sorunlar. International Journal of Human Sciences 2014;11(1):535-550.
[10] WHO 2006. Constitution of the World Health Organization https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, 2006 Erişim Tarihi: 10.08.2019
[11] Topçu S, Beşer A. Göç ve Sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10(3):37-41.
[12] İldam Çalım S, Kavlak O, Sevil Ü. Evrensel Bir Sorun: Göç Eden Kadınların Sağlığı ve Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dil Engeli. Sağlık ve Toplum 2012;22(2):11-19.
[13] Demir G, Arıöz A. Göç Eden Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;1(2):1-8.
[14] Arabacı Z, Hasgül E., Sezen Serpen A. Türkiye’de Kadın Göçmenlik ve Göçün Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2016;16(36):129-144.
[15] Bulduk S, Usta E, Dinçer Y. Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017;7(2):73-77.

[16] Adıgüzel Y. Göç Sosyolojisi. 2.Baskı, Ankara, Nobel Kitabevi, 2018;3-31.
[17] Tümtaş S, Ergun C. Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016;21(4):13471359.
[18] Chen G.M, Starosta W.J. The Development and Validation of The Intercultural Sensitivity Scale. Commun Stud 2000;(3):1-15.

[19] Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri. Türkiye Klinikleri 2011;19(1):25-31.
[20] Aksoy Z. Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık
Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim 2016;9(3):34-53.
[21] Öğüt N, Olkun E.O. Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Selçuk İletişim 2018;11(2):54-73.

[22] Uzun Ö, Sevinç S. The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients. J Clin Nurs 2015;(24):3400-3408.
[23] Ceylan Polat D, Akcan E. Hemşirelik Öğrencilerinin Yabancı Uyruklu Hastalara Bakım Vermede Yaşadığı Güçlükler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;(19):9-13.
[24] Dikmen Y, Aksakal K, Kara Yılmaz D. An Investigation of Cultural Sensitivity of Nurses in Foreign Patient Care: A Descriptive Study in Turkey Int J Health Sci Res 2016;6(6):254-261.
[25] Egelioğlu Cetişli N, Işık G, Özgüven Öztornacı B, Ardahan E, Özgürsoy Uran BN, Top ED, Ünsal Avdal E. Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016;1(1):27-33.
[26] Karlıdağ Arlı Ş, Bakan A.B. Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2018;27(4):277-283.
[27] Kürtüncü M, Arslan N, Çatalçam S, Yapıcı G, Hırçın G. Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2018;20(1):44-56.
[28] Parlar Kılıç S, Sevinç S. The Relationship Between Cultural Sensitivity and Assertiveness in Nursing Students from Turkey. J Transcult Nurs 2018;29(4):379386.
[29] Yılmaz M, Toksoy S, Denizci Direk Z, Bezirgan S, Boylu M. Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study. J Nurs Scholarsh 2017;49(2): 153161.
[30] Yaman Aktaş Y, Gök Uğur H, Orak O.S. Hemşirelerin Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2016;(8):120-135.
[31] Chang H.Y, Yang Y.M, Kuo Y.L. Cultural Sensitivity and Related Factors Among Community Health Nurses. J Nurs Res 2013;21(1):67-73.
[32] Abaslı K, Polat Ş. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekaya İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019;7(1):193-202.
[33] Meydanlıoğlu A, Arıkan F, Gozum S. Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2015;20(5):1195-1204.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE