Open Access
Hemşirelik Öğrencilerinin Yetişkin Eğitimi Deneyimleri
Mesiya Aydın1*, Emel Güven2, İlknur Aydın Avcı3
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: mesiya235@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 39-45 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.036

Published Date: 23 December 2019    | 745     24

Abstract

Yetişkin eğitimi, yetişkin olarak düşünülen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişme bakımından, hem de dengeli ve bağımsız bir toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine olanak sağlayan düzenli eğitim süreçlerinin tümünü ifade eder. Hemşire sağlıklı ya da hasta bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını geliştirmek ve korumak, doğru sağlık davranışları kazandırmak için, farklı eğitim yöntemleri kullanarak planlı eğitim yapmalıdır. Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin yetişkin eğitimi deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma Halk Sağlığı Hemşireliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personele kanserin erken tanısı hakkında yetişkin eğitimi veren 4. sınıf hemşirelik öğrencilerine Ocak- Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler dönem sonunda öğrencilerin rahat konuşabileceği bir ortamda, bir gözlemci ve bir moderatör olmak üzere iki araştırmacı tarafından toplanmıştır. Odak grup görüşmelerinin her biri 9-10 kişiden oluşan gruplar ile 40-45 dakika arasında sürmüştür. Verilerin doygunluğa ulaşmasıyla birlikte görüşmeye son verilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli yasal izinler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenciler eğitim öncesinde aldıkları eğitici eğitiminin onlara yol gösterdiğini, eksikliklerini giderdiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler verdikleri eğitim ile önyargılarının kırıldığını, özgüvenlerinin arttığını ve kendilerini mutlu hissettiklerini söylemişlerdir.   

Keywords - eğitim, hemşire, öğrenci, sağlık eğitimi, yetişkin birey

References

1. Türk Dil Kurumu. http://tdk.gov.tr/ . 20.10.2019.
2. A. Duman.Yetişkinler Eğitimi. Ütopya Yayınevi. 1999.
3. N. Hacıalioğlu. Halk Sağlığı Hemşireliği. Behice Erci(Ed.), Sağlık Eğitimi içinde (s.204-218). Elazığ. 2016.
4. F. Oğuzkan. Yetişkin Eğitimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Şafak Matbaacılık. 1997
5. Z. Ulusoy-Gökkoca. Sağlık Eğitimi Açısından Yetişkin Eğitimi. Sted. 2001;10(11):412.
6. H. Soran, B. Akkoyunlu B, Y. Kavak. (2006). Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Eğiticilerin Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006;30:201-210.
7. Y. Gümüş-Şekerci, R. Sohbet. Meme Kanseri ve Erken Tanı Yöntemleri Eğitiminin Öğrencilerin Sağlık Bilgisi, İnanç ve Uygulamalarına Etkisi. G.O.P. Taksim E.A.H. 2018.
8. DG. Moustafa, ES. Abd-Allah, NM. Taha. Effect of a breast-self examination (BSE) educational intervention among female university students. Am J Nursing Sci. 2015;4(4):159-65.
9. R. Kolutek, İ. Aydın Avci. Eğitim ve evde izlemin, evli kadınların meme ve serviks kanseri ile ilgili bilgi düzeylerine ve uygulamalarına etkisi. J Breast Health. 2015;11:155-162.
10. P. Velioğlu. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği. 1999.
11. FA. Ay, Ü. Ertem, N. Özcan, B. Ören, R, Işık, S. Sarvan. Temel hemşirelik: Kavramlar, ilkeler, uygulamalar. 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008.
12. H. Hakreader, MA. Hogan, M. Thobaben. Fundamentals of nursing. 3rd Ed., Canada: Saunder Publication, 2007.
13. Y. Apaydın. Eğitici El Kitabı. T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ankara. 2019.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE