Open Access
Koroner Arter Hastalığı (KAH) Olan Bireylerde Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Mukadder Mollaoğu1, Safiye Yanmış2*
1Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey
* Corresponding author: safiyeyanmis61@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 74-77 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.050

Published Date: 23 December 2019    | 780     22

Abstract

Bu araştırma Koroner Arter Hastalığı(KAH) olan bireylerde yorgunluk ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, bir üniversite hastanesinin kardiyoloji kliniğinde Haziran-Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, belirtilen tarihler arasında kardiyoloji kliniğinde yatan hastalardan araştırmaya katılmaya gönüllü, iletişim ve psikolojik sorunu olmayan, soruların sorulduğu dönemde dispnesi olmayan 100 koroner arter hastası bireyle çalışma yürütülmüştür. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Yorgunluk Şiddeti Ölçeği(YŞÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi(PUKİ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 65,42±14,81’ dir. Hastaların %56’ sının kadın, %66 sının evli ve %42’ sinin okuryazar olmadığı, %86’ sının çalışmadığı, %76’ sının gelirinin giderinden az olduğu, %74’ ünün eşi veya çocuklarıyla yaşadığı belirlenmiştir. Hastaların %38’ inin Miyokard İnfartüsü(MI) tanısı olduğu, %81’ inin hastalığına ek kronik hastalığı olduğu, %39’ unun hastalığına ek kronik hastalığının Hipertansiyon HT) olduğu, %80’ inin sigara kullanmadığı ya da bırakmış olduğu, %86’ sının kahve tüketmediği belirlenmiştir. Hastaların YŞÖ puan ortalamaları 45,80±10,74, PUKİ puan ortalamaları 8,27±2,98 olarak bulunmuştur. Koroner arter hastalığı olan hastaların yorgunluklarının yüksek olduğu uyku kalitelerinin kötü olduğu ve uyku kaliteleri arttıkça yorgunluklarının azaldığı belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında, sağlık profesyonellerinin KAH’ın neden olduğu yorgunluk ve uykusuzluğu değerlendirmesi, etkileyen faktörleri ele alması ve bu konuda hastalara eğitim vermesi önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler – Koroner arter hastalığı, yorgunluk, uyku kalitesi.

Keywords - Koroner arter hastalığı, yorgunluk, uyku kalitesi

References

[1] Valkenet K, van de Port IG, Dronkers JJ, de Vries WR, Lindeman E, Backx FJ. The effects of preoperative exercise therapy on postoperative outcome: a systematic review. Clin Rehabil. 2011;25(2):99–111. 2.
[2] Erdem N, Ergüney S. Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. J Anatol Nurs Health Sci. 2005;8(3):1–9.
[3] Hulzebos EH, Van Meeteren NL, De Bie RA, Dagnelie PC, Helders PJ. Prediction of postoperative pulmonary complications on the basis of preoperative risk factors in patients who had undergone coronary artery bypass graft surgery. Physical therapy. 2003;83(1):8–16.
[4] Ekici B, Ercan EA, Cehreli S, Töre HF. The effect of emotional status and health-related quality of life on the severity of coronary artery disease. Kardiol Pol. 2014;72(7):617–23.
[5] Ghasemi E, Mohammad Aliha J, Bastani F, Haghani H, Samiei N. Quality of life in women with coronary artery disease. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(7):e10188.
[6] Casillas JM, Damak S, Chauvet-Gelinier JC, Deley G, Ornetti P. Fatigue in patients with cardiovascular disease. Ann Readapt Med Phys. 2006;49(6):392–402.
[7] Nijs J, Vanherberghen K, Duquet W, De Meirleir K. Chronic fatigue syndrome: lack of association between pain-related fear of movement and exercise capacity and disability. Phys Ther. 2004;84(8):696–705.
[8] Nijs J, De Meirleir K, Duquet W. Kinesiophobia in chronic fatigue syndrome: assessment and associations with disability. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(10):1586–92.
[9] Matsuda R., Kohno T., Kohsaka S.(2016). The prevalance of poor sleep guality and its association with depression and anxiety scores in patients admitted for cardiovascular disease: A cross-sectional designed study. International Journal of Cardiology. 228:977-982.
[10] Armutlu K, Korkmaz NC, Keser I ve ark. The validity and reliability of the Fatigue Severity Scale in Turkish multiple sclerosis patients. Int J Rehabil Res. 2007;30(1):81–5.
[11] Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch Neurol 1989;46:1121-3.
[12] Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989;28:193- 213.
[13] Ağargün MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’nin Geçerliği ve Güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg 1996;7:107-11.
[14] 25. Brown D., Stronge MP., Moly B. et al. (2016). Sleep duration and quality: impact on life style behaviors and cardio metabolic health. American Heart Association. 367-387.
[15] Malhotra A., Frank E., Spizer MD. (2009). A prospective study of sleep duration and coronary heart disease and women. American Medical Assocation. 85-90.
[16] Lao XQ., Liu X., Deng HB. (2018). Sleep quality, sleep duration, and the risk of coronary heart disease. Journal Of Clinical Sleep Medicine. 109-110.
[17] Bennett SJ, Baker SL, Huster GA. Quality of life in women with heart failure. Health Care Women Int. 1998;19(3):217–29.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE