Open Access
4.Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algısı ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Mukadder Mollaoğlu1, Safiye Yanmış2*
1Sivas Cumhuriyet University , Sivas, Turkey
2Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey
* Corresponding author: safiyeyanmis61@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 78-81 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.052

Published Date: 23 December 2019    | 791     28

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 4.sınıf hemşirelik öğrencilerinin meslek algısı ve kariyer planlaması arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf öğrencileriyle Mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır.  Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, belirtilen tarihte fakültede bulunan, 4. Sınıfta öğrenim gören, araştırmaya katılmaya gönüllü, 92 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. Veriler, Öğrenci Tanıtım Formu, Mesleki Algı Ölçeği(MAÖ) ve kariyer geleceği ölçeği(KARGEL) ile toplanmıştır. Verilerin SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.26±1.75 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %76.08’i kadın olduğu, %71.7’ sinin GANO’ sunun 2.00 ve 2.99 arasında olduğu, %60’ının hemşireliği ilk sırada tercih ettiği, %41.3’ünün mesleği seçme nedeninin atama kolaylığı olduğu, %43.5’inin hemşirelik eğitimi almadan önce de sonra da mesleği sevdiği, %54.3’ ünün hemşirelik eğitimi alırken okulu bırakmayı düşündüğü, %63’ünün hemşirelik mesleğinin geleceğini orta düzeyde gördüğü, %78.3’ ünün kariyer planı olduğu, %82.6’ sının kariyer planı ile ilgili eğitim almadığı belirlenmiştir. MAÖ ve KARGEL arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Mesleği iyi yönde algılama arttıkça kariyer geleceğine yönelik iyimserlik düzeyi de artmaktadır(p<0.001). Hemşirelik öğrencilerinin mesleki algıları ve kariyer geleceğine yönelik iyimserlikleri orta düzeydedir. Mesleği iyi yönde algılama arttıkça kariyer geleceğine yönelik iyimserlik düzeyi artmaktadır. Öğrencilerin hemşirelik mesleği eğitimini almadan önce, eğitimi aldığı sırada ve sonrasında kariyer planlamasıyla ilişkili yönlendirilmeleri önem taşımaktadır.

Keywords - Hemşirelik, Öğrenci Hemşire, Meslek Algısı, Kariyer planlaması

References

[1] Atasoy I, Ermin C. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(2): 83-91.
[2] Yılmaz FT, Şen HT, Demirkaya F. Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 3(1):130-139.
[3] Yurtsal ZB, Biçer S, Duran Ö, Şahin A, Arslan M, Yavrucu ÖK. Sağlık bilimleri fakültesi ebelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014; 2(2): 15-25.
[4] Dündar G. Kariyer Geliştirme. Sadullah ÖZ, ed. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta; 2013: 268-298.
[5] Cevher E. Üniversitelerde Kariyer Planlama Faaliyetleri Ekseninde Kariyer Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015; 5(2):164-177.
[6] Yılmaz İA, Dursun B, Pektaş K, Altay A. Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar Myo Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges 2012; Aralık: 9-21.
[7] Özen Y. Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 2011; 2(3): 81-96.
[8] Zorlu, G. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka ile meslek algısı ilişkisine yönelik bir alan araştırması. Kırklareli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 2016.
[9] Kalafat T. Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2012; 4 (38), 169-179.
[10] Dündar G. Kariyer Geliştirme. Sadullah ÖZ, ed. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta; 2013: 268-298.
[11] Cevher E. Üniversitelerde Kariyer Planlama Faaliyetleri Ekseninde Kariyer Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015; 5(2):164-177.
[12] Yılmaz İA, Dursun B, Pektaş K, Altay A. Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar Myo Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges 2012; Aralık: 9-21.
[13] Özen Y. Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 2011; 2(3): 81-96.
[14] Nurmi JE, Salmela-Aro K, Koivisto P. Goal ımportance and related achievement beliefs and emotions during the transition from vocational school to work: antecedents and consequences. Journal of Vocational Behavior 2002; 60: 241- 261.
[15] Karadaş A, Duran S, Kaynak S. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 8(1):1-8

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE