Open Access
Yaşlılarda Ev Kazalarının Belirlenmesi Ve Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Çözümlemeleri
Miskin Bulgak1, Alaattin Altın2*, İlknur Aydın Avcı3
1Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: altin.alaattin@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 118-122 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.079

Published Date: 23 December 2019    | 894     30

Abstract

Bu araştırma kırsal bir bölgede yaşayan 60 yaş ve üzeri yaşlıların ev kazalarının belirlenmesi ve ev kazalarının önlenmesine yönelik çözümlemelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel  araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan bu araştırma Samsun ili 19 Mayıs İlçesi kırsal bir bölgede yaşayan Nisan- Haziran 2018 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, görme ve işitme engeli bulunmayan 60 yaş ve üzeri toplam 113 yaşlı birey ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri literatür taranarak hazırlanan ‘’Veri Toplama Formu’’ aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama formu; yaşlıların sosyo-demografik özellikleri 12 madde, yaşlılık problemleri 10 madde, ev kazaları yaşama durumları 6 madde ve ev kazaları ile ilgili eğitim alma durumlarına yönelik 6 maddeden oluşan toplam 35 soru içermektedir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve Ki-Kare (X²) testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 72.3±8.7 (min-max=60-100) olup araştırmaya katılanların %52.2’si erkektir. Katılımcıların %54.9’u ilkokul, %1.8’i üniversite mezunu olup %69.9’u evlidir. Araştırmaya katılanların %99.1’nin sağlık güvencesine sahip olup %64.6’sının kronik bir rahatsızlığı bulunmaktadır. Yaşlıların %29.2’si eşi ve çocukları ile birlikte yaşarken %8’i yalnız yaşamaktadır. Katılımcıların %55.8’si yürüme güçlüğü yaşarken %75.2’si kendini güçsüz ve bitkin hissettiğini ifade etmiştir. Yaşlıların %67.9’u daha önce ev kazası yaşadığını ve bu kazanın %38.9’unun düşme, %12.4’ünün ise yanma olduğunu ifade etmişlerdir. Yaşlıların kazalardan korunmak için %23.0’ı baston kullandığını, %22.1’i diğer aile üyelerinden yardım aldığını, %8.8’inin hiçbir önlem almadığını ifade etmiştir. Yaşlıların %40.7’si ev kazaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve %92.0’ı ev kazaları hakkında eğitim almadığını belirtmiştir. Sonuç ve Öneri: Yaşlıların ev kazası geçirdiği ve ev kazası ile ilgili bilgi eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. Yaşlıların ev kazalarına yönelik farkındalıklarının artırılması, güvenli davranışlarının ve ev kazalarının önlenmesine yönelik çözümlemelerinin desteklenmesi, kazaların önlenmesinde ve yaşlıların sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmelerinde büyük önem taşımaktadır. 

Keywords - Ev kazaları; Önleme; Yaşlılık

References

[1] M. Şahbaz ve H. Tel. "Evde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu ile ev kazaları arasındaki ilişkinin incelenmesi.", Turkish Journal of Geriatrics, 2006; 9 (2): 85-93.
[2] Tufan İ. Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık. İstanbul: Aykırı Yayıncılık, 2002:87.
[3] Tufan İ. Yaşlanan dünyada bir delikanlı: Türkiye. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi 2001;12(3):27-49.
[4] Kutsal Y. Yaşlanan insan ve yaşlanan toplum. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 2003;3-4:1-6.
[5] Kurt G. ve ark., Yaşlıların sorunları ve yaşam memnuniyeti, Adli Tıp Dergisi / Turkish Journal of Forensic Medicine, Cilt / Vol.:24, Sayı No:2, 2010.
[6] Karadakovan, A. Yaşlılık. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım (Ed: Karadakovan A., Aslan E. F.). Ankara: Nobel Kitapevi. 2010.
[7] Akın, A. (2012). Toplumsal cinsiyet ve yaşlılık. Yaşlı sağlığı sorunlar ve çözümler (Ed: Aslan, D. ve Ertem, M.) 1. Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık. ISBN: 978-975-97836-1-7.
[8] Güler Ç. Ve Akın L., Halk sağlığı temel bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006
[9] Atman C.Ü, ve ark., Manisa Muradiye Sağlık Ocağı bölgesinde yaşlılarda kaza sıklığı ve kaza ile ilişkili faktörler, Turkish Journal of Geriatrics, 2007, 10(2), 83-87.
[10] Kıran S. ve ark., Kazalar ve toplum sağlığı yönünden önemi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2001, 10.2: 50-1.
[11] Tortumluoğlu G. ve ark., Yaşlılarda ev kazaları prevelansı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005. 8(2), 22-31.
[12] Doğan H. ve ark.,Samsun’da Yaşlılar Arasında Ev Kazaları Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Turkısh Journal of Medical Science. 2010, 40(4), 651-658.
[13] Altıparmak S, ve Horasan GD. Huzurevlerinde Kalan Yaşlılarda Kaza Sıklığı ve Kaza İle İlişkili Faktörler. Turkish Journal of Geriatrics. 2012, 15(3), 292- 298.
[14] Saritaş A ve ark., Acil Servislerde Geriatrik Hastalara Yaklaşım. Acil Tıp Uzmanları Dergisi. 2013, 12, 93-97.
[15] Şahin H. ve Erkal, S. Yaşılıların Ev Kazası Geçirme Durumlarının ve Düşme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2016, 19(3), 195-202.
[16] Naharcı İ. ve Doruk H. Yaşlı Popülasyonda Düşmeler. TAF Prev Med Bull. 2009, 8(5), 437-444.
[17] Şencan İ. ve ark., Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Dönemi Düşmeleri. Yeni Tıp Dergisi. 2011, 28(2), 79-82.
[18] Çamur D. ve Vaizoğlu SA., Sağlıklı Yaşlanma İçin Çevre. D. Aslan, ve M. Ertem (Ed.). Yaşlı Sağlığı Sorunlar ve Çözümler (s.31-36). Ankara: Palme Yayıncılık. 2012.
[19] Kalınkara V. Yaşlıların Antropometrik Ölçülerinin İç Mekan Tasarımına Uygulanması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2015, 2, 98-113.
[20] Erdil F ve Bayraktar N. Yaşlı Bireylerde Kas İskelet Sorunlarına Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2010, 18(2), 106-113.
[21] Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Anadolu Nobel Kitapevleri: Elazığ. 2016
[22] Ortabağ T. ve ark. Özel bakim merkezinde yaşayan yaşli bireylerin ev kazalarina yönelik riskli davranişlarinin belirlenmesi. Gulhane Medical Journal, 2011, 53(3).
[23] Atman, C.Ü., Dinç, G., Oruçoğlu, A., Oğurlu, H. ve Ecebay, A. (2007). Manisa Muradiye Sağlık Ocağı bölgesinde yaşlılarda kaza sıklığı ve kaza ile ilişkili faktörler, Turkish Journal of Geriatrics, 10(2), 83-87.
[24] Hong, W., Naiji, L., Chenguang, W. ve Xinming, T. (2017). Casual effects of informal care and health on falls and other accidents among the elderly population in China. Qual Life Res, DOI 10.1007/s11136-017-1665-7.
[25] Meriç, M. & Oflaz, F. (2007). Yaşlı bireylerin düşme yaşantısıyla ilgili algıları ve günlük yaşamlarına etkisi üzerine niteliksel bir çalışma. Türk Geriatri Dergisi,10,19-23.
[26] Okuyan, B., & Bilgili, N. (2018). Yaşlılarda Mobilite ve Düşme Davranışları: Bir Huzurevi Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(1), 1-8.
[27] Dağhan, Ş., Arabaci, Z., & Hasgül, E. Yaşlilarda Ev Kazalarinin Bilişsel Durum Ve İlişkili Faktörlere Göre İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(39), 75-95.
[28] Erkal, S. (2005). Kırıkkale Ovacık mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin ev kazaları ile karşılaşma durumlarının ve kaza nedenlerinin incelenmesi. Turk Geriatr Derg, 8(1), 17-21.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE